Search

Algemene voorwaarden HV Systems d.d. januari 2023

1. ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Opdrachtnemer: de (rechts)persoon die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon behorende tot HVS B.V.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon) die Opdrachtnemer een opdracht geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden, leveren of verhuren van Producten en/of diensten, of daarvoor een offerte van Opdrachtnemer ontvangt.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten door Opdrachtgever zullen worden gebruikt.
Prestatie: de uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van Producten door Opdrachtnemer.
Prijs: de door Opdrachtgever te betalen vergoeding voor de Prestatie.
Producten: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren of geleverde producten
(inclusief te verhuren of verhuurde Producten).
Oplevering: het moment waarop Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de
Producten zijn geïnstalleerd en/of (af)geleverd.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten en diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook als deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig als deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn vastgelegd. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

2.4 Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht
mogelijke benadert.

2.5 Algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

2.6 Bepalingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, die de aard en strekking hebben om ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun geldigheid na beëindiging van de Overeenkomst.


ARTIKEL 3 – OFFERTES
3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Als een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend als dit uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van Opdrachtnemer een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Als een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is Opdrachtnemer gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door Opdrachtnemer van een opdracht van Opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door Opdrachtnemer of de feitelijke afgifte van een Product.

4.2 Een door Opdrachtgever geplaatste inkooporder bindt Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer is aanvaard. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een inkooporder of een deel daarvan te weigeren.

4.3 Als Opdrachtnemer een inkooporder van Opdrachtgever aanvaardt, dient Opdrachtnemer de inkooporder binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de inkooporder schriftelijk aan Opdrachtgever te bevestigen.

4.4 Indien Opdrachtnemer niet binnen de in de vorige zin genoemde termijn een schriftelijke bevestiging van de inkooporder zendt, zal de inkooporder worden geacht te zijn afgewezen.

4.5 In het geval de Prestatie wordt uitgevoerd of geleverd zonder bevestiging van een opdracht of inkooporder, dan is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. In geen geval zal het
ontbreken van een bevestiging, of andere door Opdrachtnemer verrichtte of nagelaten handelingen, worden geacht een verklaring van afwijzing te zijn.

4.6 Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. Opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

4.8 Opdrachtgever is verantwoordelijke voor tegenstrijdigheden en/of fouten en/of omissies in de door hem verstrekte stukken met betrekking tot de Prestatie.

4.9 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het Opdrachtnemer niet is gebleken van kredietwaardigheid van Opdrachtgever, welke voorwaarde is in te roepen door Opdrachtnemer.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN
5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking/ transport/installatie/ontmanteling en service/onderhoud, tenzij indien en voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.

5.2 Als ingevolge de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is Opdrachtnemer gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.

5.3 Indien prijzen en/of tarieven van Prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, belastingen, sociale lasten, materiaalprijzen, huren, vrachten, in- en uitvoerrechten, accijnzen, valutaverschillen en/of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Opdrachtnemer gerechtigd de Prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5.4 De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.5 Indien de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

ARTIKEL 6 – BETALING
6.1 De betaling van de facturen van Opdrachtnemer dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiro-afschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgeververtragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

6.3 Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van de door Opdrachtnemer in te schakelen advocaten, deurwaarders en/of andere deskundigen. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, zal een forfaitair bedrag van 10 % van de hoofdsom in rekening worden gebracht, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige vergoeding indien de daadwerkelijke kosten van verhaal voor Opdrachtnemer hoger zijn dan dit forfaitaire bedrag.

6.4 Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Opdrachtnemer telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

6.6 Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Opdrachtnemer hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – AFLEVERING/ RISICO
7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtnemer de Producten feitelijk op de Gebruikslocatie (laten) afleveren.

7.2 De Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 8.2.

7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden.

ARTIKEL 8 – AFNAME
8.1 Opdrachtgever is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de Producten door Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan Opdrachtgever.

8.2 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, als de bestelde Producten ter Aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.

ARTIKEL 9 – LEVERTIJDEN EN TERMIJNEN
9.1 Levertijden en andere termijnen (zoals Opleveringtermijnen) gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door Opdrachtnemer opgegeven dan wel overeengekomen levertijden en termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende en kenbare omstandigheden. Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.

Opgegeven of overeengekomen levertijden en andere termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige nakoming dient Opdrachtnemer schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming moet worden gegeven.

9.2 Levertijden en termijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer, dan wel indien Opdrachtgever niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen, dan wel indien Opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de vervaardiging en/of Oplevering van de Producten (zoals het aanvragen en verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning).

9.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Prestatie en nieuwe leveringen en/of diensten uit te stellen indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer. Is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg vn n het niet nakomen van levertijden of andere termijnen.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
10.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.

10.2 Documenten, ontwerpen, tekeningen, teksten en overige werken die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn verstrekt, blijven  eigendom van Opdrachtnemer en mogen door Opdrachtgever niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld, dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins worden benut dan uitsluitend voor de Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht voornoemde stukken aan Opdrachtnemer te retourneren indien Opdrachtnemer daartoe schriftelijk verzoekt.

ARTIKEL 11 – INSTALLATIE/ CONSTRUCTIE/ONTMANTELING/ GEBRUIKSLOCATIE
11.1 Opdrachtnemer of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen voor het installeren c.q. construeren en (voor zover van toepassing) het ontmantelen van de Producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.2 Installatie-, constructie- en ontmantelingskosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.3. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de transportvoertuigen waarmee de Producten dienen te worden afgeleverd of dienen te worden opgehaald bij Opdrachtgever, van de afmeting als aangegeven door Opdrachtnemer dan wel, bij gebreke daarvan, standaard transportvoertuigen, de vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de Gebruikslocatie.

11.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waarop de Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten (al dan niet in combinatie met andere Producten) te dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel.

Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat een Gebruikslocatie op zijn kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruikslocatie.

11.5 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de hellingsgraad van de ondergrond van de Gebruikslocatie niet meer bedraagt dan 20 cm van de ene zijde naar de andere zijde, dit alles tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN
12.1 Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na aflevering, dan wel, ingeval van niet-gereed product, direct na Oplevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele klachten over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering respectievelijk na Oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zestig dagen na aflevering respectievelijk Oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Bij gebreke van tijdig klagen vervallen alle mogelijke aanspraken van Opdrachtnemer ter zake van storingen of gebreken met betrekking tot de Producten. Tevens is Opdrachtgever gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en aan Opdrachtnemer te retourneren, op eerste verzoek van Opdrachtnemer.

12.2 Indien en voor zover een reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht naar zijn keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd als de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.

12.3 Het klagen ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.

12.4 Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, onder door  Opdrachtnemer te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 13 – ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN
13.1 Zolang er een eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer op de Producten rust, gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.

13.2 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen.

13.3 Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen.

13.4 Opdrachtgever zal de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet (doen) vervoeren of verplaatsen.

ARTIKEL 14 – VERGUNNINGEN EN GOEDKEURINGEN
14.1 Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij tijdig over de voor de Oplevering benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt.

  14.2 Kosten die het gevolg zijn van aanvullende vereisten van overheidswege, die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst nog niet bekend waren, komen voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 15 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
15.1 Indien:
a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het Beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever; of c. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet of niet geheel nakomt; of d. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd overige rechten van Opdrachtnemer, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

15.2 Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 16 lid 1 is Opdrachtnemer gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een dergelijk geval zijn Opdrachtnemer en zijn gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Opdrachtnemer zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van inbezitneming bevinden in de Producten die zijn geleverd door Opdrachtnemer.

ARTIKEL 16 – INFORMATIEPLICHT
16.1 Zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer vallen, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen ingeval van schade aan of veroorzaakt door de Producten en zal zij Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben zenden.

16.2 Opdrachtgever zal onverwijld door de politie proces-verbaal van het gebeurde als bedoeld in artikel 16.1 laten opmaken en dit zenden aan Opdrachtnemer.

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID/ VRIJWARING
17.1 Behoudens in geval van dwingendrechtelijke wetsregels, zoals regels betreffende productenaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van artikel 12 Uit dien hoofde is Opdrachtnemer in verband met de verhuur of verkoop van Producten niet aansprakelijk voor (overige) schade, inclusief gevolgschade of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.

17.2 Met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van artikel 17.1 is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan (direct of indirect) door de Producten of door het gebruik daarvan of door de ongeschiktheid voor het doel waarvoor Opdrachtgever de Producten heeft gebruikt.

17.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Opdrachtnemer of andere personen van wiens diensten Opdrachtnemer gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van de Producten.

17.4 Ingeval Opdrachtnemer niet als producent conform artikel 6:187 e.v. BW kan worden aangemerkt, is Opdrachtgever gebonden zich, in geval van een claim wegen letselschade of schade aan in de privésfeer te gebruiken goederen, niet tot Opdrachtnemer, maar uitsluitend direct tot de producent van het desbetreffende Product te wenden.

17.5 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derde partijen te vrijwaren in geval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is. Opdrachtgever zal personeelsleden van Opdrachtnemer en andere door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen nimmer persoonlijk aanspreken.

17.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor, noch geeft enige garantie voor de gesteldheid of geschiktheid van de faciliteiten die beschikbaar zijn op de Gebruikslocatie.

17.7 Ingeval Opdrachtnemer, niettegenstaande het bovenstaande, op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, erkent Opdrachtgever uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, contractueel dan wel anderszins, in ieder geval is beperkt tot het risico en het bedrag dat door Opdrachtnemer, mede in aanmerking genomen de Prijs van het door Opdrachtnemer geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel, voor zover dit lager is, de Prijs, waarbij de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan de Producten en eigendommen van Opdrachtgever en van derden tot ten hoogste het door de verzekeraar van Opdrachtnemer uitgekeerde bedrag in totaal per reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak zal belopen.

17.8 De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer zelf.

ARTIKEL 18 – OVERMACHT
18.1 Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderde Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

18.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden waardoor zoals gebruikelijk is in de bouw niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen (waaronder sluitingen of beperkingen van overheidswege, invoer- of uitvoerbeperkingen), in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, epidemieën of andere gezondheidscrises, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van Opdrachtnemer en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van toeleveranciers van Opdrachtnemer wordt tevens geacht overmacht te zijn van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 19 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
19.1 Opdrachtnemer ontvangt in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens (van onder meer functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers) van Opdrachtgever. Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beide als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de in het kader van de uitvoeringvan de Overeenkomst ontvangen persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst of de nakoming van op haar rustende wettelijke verplichtingen.

19.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de aan Opdrachtnemer beschikbaar gestelde gegevens actueel zijn en blijven voor de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming zijn met de privacyregelgeving.

19.3 Opdrachtgever is gehouden tot het informeren van betrokkenen over de uitwisseling van gegevens in het kader van de transparantieverplichtingen uit de privacyregelgeving.

19.4 Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die zij heeft ontvangen van Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige onrechtmatige verwerking.

19.5 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever informeren over ieder vermoeden van verlies of onrechtmatige verwerking.

19.6 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever onmiddellijk informeren over a. Verzoeken van de toezichthouder in verband met de in het kader van de Overeenkomst verwerkte persoonsgegevens en b. klachten en/of (informatie)verzoeken van de betrokkene, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren.

ARTIKEL 20 – VERZEKERING
20.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever, zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer vallen, gehouden op zijn kosten zorg te dragen voor deugdelijke verzekering van de Producten van Opdrachtnemer tegen brand, verlies, diefstal en beschadiging op de voor de betreffende Producten gebruikelijke wijze. Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zal Opdrachtgever zijn rechten op basis van de verzekering aan Opdrachtnemer overdragen op eerste verzoek van Opdrachtnemer. Op verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever de betreffende verzekeringspolissen Onmiddellijk aan Opdrachtnemer verstrekken.

ARTIKEL 21 – INSCHAKELEN DERDEN
21.1 Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 22 – LEVERINGSDATUM
22.2 Een in de Overeenkomst opgenomen leveringsdatum is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 23 – OVERNAME RECHTEN EN PLICHTEN
23.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan derden over te dragen, te vervreemden of te bezwaren. Opdrachtgever verklaart zich hiermee expliciet akkoord en verleent hiervoor bij deze toestemming.

ARTIKEL 24 – HOOFDELIJKHEID
24.1 Als met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 25 – WIJZIGINGEN
25.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

ARTIKEL 26 – RANGORDE
26.1 Voor zover er strijdigheid is tussen bepalingen uit de Overeenkomst en bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen uit de Overeenkomst voorrang.

ARTIKEL 27 – WIJZIGING IN WET- EN REGELGEVING
27.1 Als na het aangaan van de Overeenkomst, de wet- en/of regelgeving wat betreft de eisen welke gesteld worden aan de Producten wijzig(t)(en), heeft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever niet de verplichting de Producten aan te passen zodat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke wijziging van de wet- en/of regelgeving.

ARTIKEL 28 – TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER
28.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, alsmede op de totstandkoming en interpretatie daarvan, is Nederlands recht van toepassing.

28.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, dan wel aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtnemer of haar moedermaatschappij is gevestigd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 29 – AANSPRAKELIJKHEID/ VRIJWARING
29.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) de Producten, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Opdrachtgever of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Producten, behoudens ingeval Opdrachtnemer aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid.

29.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die hij/zij mocht(en) lijden wegens of diefstal van of schade aan de Producten, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van Opdrachtnemer of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van de Producten, gedurende de periode dat Opdrachtgever hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in artikel 33 lid 1, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval Opdrachtnemer hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.

29.3 De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de huur. De vrijwaringsverplichting geldt ongeacht of de schade ter zake is ontstaan voor of na retournering van de Producten door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of derde partijen.

29.4 De bovengenoemde verplichtingen gelden onverminderd het bepaalde in artikel 18.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERKOOP ARTIKEL 30 – ALGEMEEN

30.1 Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.

30.2 Voor zover er strijdigheid is tussen het algemene deel van de Algemene Voorwaarden en de specifieke bepalingen voor verkoop hebben de specifieke voorwaarden voorrang.

ARTIKEL 31 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
31.1 Alle Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever van al hetgeen hij aan Opdrachtnemer is verschuldigd op basis van de Overeenkomst, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst (zoals rente, kosten en/of boeten), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.

31.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht dan wel in (onder)verhuur te geven dan wel aan enige derde anderszins in gebruik te geven dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de Producten.

32.3 Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer vallen, is Opdrachtgever gehouden de Producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is hij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaaksvorming, natrekking of vermenging.

32.4 Opdrachtgever is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.